Salam, Dar ağacı

 

Salam, Dar ağacı


Yolumu gözlәdin hәr sәhәr-axşam,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.
Әcәllә ölmәyә doğulmamışam,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.


O hansı millәtdir, taleyi sirdir?
Yüz adla bölündü, yenә dә birdir!
Mәni hüzuruna bu dәrd gәtirdi,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.


Xәzәri, Baykalı, Aralı gördüm,
Gördüm can üstәdir, yaralı gördüm.
Tanrını bәndәdәn aralı gördüm,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm, salam.


Çarxı tәrs fırlanır fәlәk qarının,
Turan kölgәsindә budaqlarının.
Rәngi bayrağımda yarpaqlarının,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm, salam.


Әvvәlin axırı, sonun әvvәli
Buymuş, bilmәmişәm bunu mәn dәli.
Qorxum yox!
Nә olsun boyun göy dәlir?!
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.


Danış, Әmir Teymur, bu son nәydi bә?
Boynumda ağ kәfәn, dilimdә tövbә...
Dәrsini tәrs bilәn, mәnimdi tövbә!
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam!

Sәni mәn әkmişәm...Mәnә sәn qәnim,
Sәni suvarmağa halaldı qanım;
Yarpağın rәng alsın qanımdan mәnim,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam!


Ey darın ağacı! Kimdәn kәmәm, kәm?!
Ya sәni yendirrәm, ya sәnә yennәm.
Ya da budağında yarpağa dönnәm,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.


Qırğızam, özbәyәm, qazax, türkmәnәm,
Başqırdam, kәrkürәm, elә görk mәnәm.
Sәnin gözlәdiyin qәrib türk mәnәm!
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.


Qәbul et, növbәti qurbanın mәnәm,
Mәnim canım sәndә, bil, canın mәnәm.
Elә qürrәlәnmә, hәr yanın mәnәm,
Salam, Dar ağacı!
Әleyküm-salam.