Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Lorkanın şeirləri Mahir N.Qarayevin tərcüməsində

Bölmə: Dünya ədəbiyyatı 21.01.2020

 

Böyük şair Federiko Qarsia Lorkanın (1898–1936) ədəbiyyata gəlişi İspaniya mədəniyyətinin kökə qayıdışı dövrünə təsadüf edir. XX əsr ispan ədibləri arasında öz ölkəsinin musiqi və poeziya folklorundan onun qədər geniş və çoxşaxəli bəhrələnmiş ikinci bir sənətkar yoxdur.

Şair “Tarix və üç dostun dövranı” əsərində İspaniyada baş verən vətəndaş müharibəsini, özünün erkən ölümünü və məzarının yerinin bilinməyəcəyini öncəgörənliklə əvvəlcədən yazmışdı.

Yaradıcılığının çiçəklənən dövründə faşistlər tərəfindən güllələnən Lorkanın ömrü qısa olsa da, bu gün milyonlarla oxucusu olan şeirləri sevilir, nəsillərdən-nəsillərə ötürülür və şairə əbədiyyət qazandırır.

 

GİTARA

Başlanır

gitaranın

yanıq-yanıq naləsi.

Çiliklənir, tökülür

səhərin piyaləsi.

 

Nalə çəkir gitara!

Ondan sükut ummayın,

nahaqdan üz vurmayın –

çətin, çətin qurtara!

 

Nalə çəkir gitara!

 

Ağlayır arx boyunca

         sellər ağlaşan kimi,

qarlı çöllər boyunca

         yellər ağlaşan kimi...

Allahı sevərsiniz –

yalvarmayın o sussun!

 

Qürub o cür ağlayır

         dan şəfəqindən ötrü,

O sayaq ağlayır ox –

         hədəfdən ki yan ötdü!

 

Gün altda qovrulan qum

eləcə zülüm-zülüm,

eləcə için-için

ağlayır bir çiçəyin

sərin kölgəsi üçün!

 

İlan çalmış quşcuğaz

o cür

dünyadan köçür –

köçür sinəsi dağlı...

 

Ah, gitara, gitara –

beş amansız xəncərin

biçarə qurbanlığı!

 

KƏND

Çılpaq dağın ətəyində

balaca kilsə.

Qaranlıqda gözə dəymir

bir özgə kimsə.

 

Göz yaşıtək duru sular

çatıb qaşını,

Qoca zeytun ağacları

əyib başını.

 

Dar küçədə arxalıqlı

beş-üç adam var.

Bir də qüllənin başında

tanış yelqovan –

 

Bütün günü hey fırlanır

ara vermədən,

Gecə-gündüz, gündüz-gecə –

sonsuza qədər.

 

Sən ey mənim qəmli yurdum,

ah, Əndəlüsüm,

Göz yaşında itib-batmış 

kəndim, ulusum...

 

DƏNİZ SUYU HAQQINDA BALLADA 

Dodaqları göy dəniz,

dişləri köpük dəniz

baxır, baxır bayaqdan,

gülümsəyir uzaqdan...

 

– Sinəsi göz deşən qız,  

nədir gözündəki bu həsrət sənin?

 

– Dəniz suyudur, ağa,

satdığım köpüklü dəniz suyudur.

 

– Qanı qarışıq oğlan,

nədir şırıldayan damarlarında?

 

– Qan deyil, sudur, ağa,

dənizin suyunu daşıyıram mən.

 

– Üzündən seltək axan

duzlu göz yaşları hardandı, ana?

 

– Dəniz suyudur, ağa,

şor suyu gözümdən axıdıram mən.

 

– Aç mənə öz sirrini,

ürəyim, bu acı hardandı səndə?

 

– Yaman acıymış, ağa,

lap zəhər kimiymiş dənizin suyu...

 

...Dodaqları göy dəniz,

dişləri köpük dəniz

baxır, baxır bayaqdan,

gülümsəyir uzaqdan...

 

ATLININ NƏĞMƏSİ

Kordoba

uzaqlarda tək-tənha.

 

Ay başımın üstdə,

köhlənim qara,

heybəm zeytunla dolu;

amma Kordobaya gedib çatmaram, 

yaxşı tanısam da bu uzun yolu.

 

Gecə Ay qırmızı,

köhlənim qara,

geniş düzənlikdən keçdim yel kimi. 

Qüllədən gözünü dikib yollara

əcəl Kordobada gözləyir məni. 

 

Bu yollar nə qədər uzunmuş, Allah!

Atım çapıb gedir qorxu bilmədən.

Amma Kordobanı görməzdən qabaq

Qorxuram ölümlə qarşılaşım mən!

 

Kordoba

uzaqlarda tək-tənha.